فرم دريافت اطلاعات استخدام :

بسمه تعالي

متقاضيان محترمي که از طريق اين سامانه اقدام به تکميل و ارسال مشخصات خود مينمايند، لازم است نکات زير را مطالعه نموده و پس از اطلاع نسبت به ادامه فرايند اقدام نمايند.

1) در تکميل فرمها به نکاتي که در انتهاي صفحات به جهت اعمال صحت درج شده اند دقت فرماييد

2) در انتهاي فرايند تکميل فرمها ، کد  رهگيري به شما اختصاص مي يابد که توسط آن امکان بازبيني و يا پيگيري درخواستها وجود خواهد داشت

3) مسئوليت صحت اطلاعات وارد شده در تمام پرسشنامه ها به عهده متقاضي است

مرجع آگهي :  عنوان شغلي :